www.fltk.net > C语言求三个数中的最大数

C语言求三个数中的最大数

将a赋值给max;如果max

#include<stdio.h>void main(){ int a,b,c,z; printf("输入三个数:"); scanf("%d %d %d",&a,&b,&c); z=a>b?a:b; z=z>c?z:c; printf("%d\n",z);}

main() { int a[3], i, m =0; //定义两个变量,一个数组 printf("请输入三个整数:"); //提示输入三个整数 for(i = 0; i scanf("%d",&a[i]); for(i = 0; i { if(a[i] > m) //如果a[i]>m m = a[i]; //把大的值赋给m } printf("三个数中最大的数是%d", m);//输出最大值m return 0; }

int max(int x,int y,int z); 去掉分号即可

参考代码#include <stdio.h> int main(void) { int a,b,c; scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);// 输入3个数 int max = a;//默认最大值为a//选出a,b中的最大值 if(max<b) max = b;//将前两个中最大值与c比较,得出真正的最大值 if(max < c) max = c; printf("

这应该不难,属于入门问题:#include "stdio.h"int main() { int a, b, c, max; printf("输入a,b,c的值:\na="); scanf("%d", &a); printf("b="); max = a; scanf("%d", &b); if(max 评论0 0 0

可能你的格式导致的错误,我把格式稍稍修改了一下int max(int a,int b,int c){ int max; if(a&gt;b) { max=a; }else{ max=b; } if(max&lt;c) max=c; return(max);}main(){ int z,a,b,c; printf("input three number:\n"); scanf("%d%d%d",&amp;a,&amp;b,&

int a,b,c,t,max; scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c); t=a; if (a<b) t=b; max=t; if (c>t) max=c; printf("%max=%d",max); %输出最大值

#include <stdio.h>int max(int a,int b,int c){ int m=a; if(b>m)m=b; if(c>m)m=c; return m;}int main(){ printf("max=%d\n",max(1,2,3)); return 0;}

#include<stdio.h>int max(int x, int y){ return x>y?x:y;}int main(){int a,b,c,t; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);t=max(a,b);t=max(c,t);printf("%d",t);}

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com