www.fltk.net > A一Z的音标

A一Z的音标

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X ...

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] ...

您好! a到z音标分成七大类: /ei/ A H J K /i:/ B C D E G P T V Z /ai/ I Y /əu/ O /ju:/ Q U W /e/ F L M N S X /a:/ R 如有什么疑问可追问,望采纳! 祝楼主学习进步! 英语牛人团为你解答!

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X ...

你好, A到Z的音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [dʒi:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dʒei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t ...

1 vase [vɑːz] [veɪz] 2 moslem [ˈmɒzləm] [ˈmɑːzləm] 3 turquoise [ˈtɜːkwɒɪz; -kwɑːz] [ˈtɝkwɔɪz] 4 stars [stɑːz] [stɑːz] 5 bars [b...

字母的正确读音用中文是无法完全的标示的.我们中国的小老师们大多数不能正确的把26个字母完全读正确了.尤其是c g h j l n r v w z 这些字母更是什么音都有.建议你下载赖世雄美国英语发音指南,里面有标准的英语字母读音.当然类似的读音资料很多....

英语音标还好,符号不多,国际音标那个要命,你要是用手写体的话有些符号完全无法区分,所以我认为,英文的音标最好就按照印刷体那么写。另外如果有条件,音标最好打印,这样更容易区分。

英文原文: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 英式音标: [ə; eɪ] [biː] [siː] [diː] [iː] [ef] [dʒiː] [eɪtʃ] [...

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [??u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧blju...

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com