www.fltk.net > 英语A到Z的音标分类

英语A到Z的音标分类

分类如下: 1) 含元音音素[ei] 字母: Aa Hh Jj Kk 音标: [ei] [eit∫] [d3ei] [kei] 2) 含元音音素[i:] 字母: Bb Cc Dd Ee Gg Pp Tt Vv 音标: [bi:] [si:] [di:] [i:] [d3i:] [pi:][ti:] [vi:] 3) 含元音音素[e] 字母: Ff Ll Mm Nn Ss Xx Zz 音标...

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X ...

您好! a到z音标分成七大类: /ei/ A H J K /i:/ B C D E G P T V Z /ai/ I Y /əu/ O /ju:/ Q U W /e/ F L M N S X /a:/ R 如有什么疑问可追问,望采纳! 祝楼主学习进步! 英语牛人团为你解答!

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [eu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [a:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X ...

你好, A到Z的音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [dʒi:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dʒei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t ...

字母的正确读音用中文是无法完全的标示的.我们中国的小老师们大多数不能正确的把26个字母完全读正确了.尤其是c g h j l n r v w z 这些字母更是什么音都有.建议你下载赖世雄美国英语发音指南,里面有标准的英语字母读音.当然类似的读音资料很多....

元音共20个 包括单元音12个:[i:]、[i]、[e]、[A]、[[:]、[[]、[Q]、[B:]、[C:]、[C]、[U:]、[U] 双元音8个:[ei]、[ai]、[Ci]、[aU]、[[U]、[i[]、[Z[]、[U[] 辅音共28个 包括爆破音6个:[p]、、[t]、[d]、[k]、[^] 磨擦音10个:[f]、[v]、[P]...

A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [d3i:] H h [eit∫] I i [ai] J j [d3ei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [əu] P p [pi:] Q q [kju:] R r [ɑ:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧...

1 vase [vɑːz] [veɪz] 2 moslem [ˈmɒzləm] [ˈmɑːzləm] 3 turquoise [ˈtɜːkwɒɪz; -kwɑːz] [ˈtɝkwɔɪz] 4 stars [stɑːz] [stɑːz] 5 bars [b...

band是重读闭音节[æ]单个元音加一个或几个辅音结尾叫闭音节。 ball是al字母组合[c:] bay是ay字母组合[ei] ago是a前缀非重读[ə]

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com