www.fltk.net > 英语48个音标表是什么?

英语48个音标表是什么?

元音(20个)单元音/ɑ:/ / ʌ/ / ɔ:/ /ɒ/ /ə/ / ɜ:/ /i:/ /ɪ/ /u:/ /ʊ/ /e/ /æ/双元音:/eɪ/ /aɪ/ /ɒɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə/ /əʊ/ /aʊ/辅音(2...

1、元音单元音前元音[i:][i][e][æ] 2、中元音[ʌ][ə:][ə] 3、后元音[u:][u][ɔ:][ɔ][a:] 4、双元音 开合双元音[ei][ai][ɔi][əu][au] 5、集中双元音[iə][εə][uə] 6、辅音爆破音清辅音[p][t...

1、元音单元音前元音[i:][i][e][æ] 2、中元音[ʌ][ə:][ə] 3、后元音[u:][u][ɔ:][ɔ][a:] 4、双元音 开合双元音[ei][ai][ɔi][əu][au] 5、集中双元音[iə][εə][uə] 6、辅音爆破音清辅音[p][t...

48个国际音标表 [p] [m] [w][ h] [t] [d] [n] [j] [r] [E:] [E] [k] [g] [N] [l] [C:] [C] [f] [v] [s] [z] [Q] [W] [T] [e] [A] [F] [V] [ai] [ei] [Ci] [tF] [dV] [ZE] [tr] [dr] [Eu] [au] [ts] [dz] 元音 12个单元音 长元音 [E:][C:] 短元音...

元音(20个): 长元音/ɑ://ɔ:// ɜ:/ /i:/ /u:/ 短元音/ ʌ/ /ɒ//ə//ɪ/ /ʊ//e//æ/ 双元音/eɪ/ /aɪ//ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə//əʊ//aʊ/ 辅音(28...

英语音标共48个,其中元音音标20个,辅音音标28个。对于英语初学者来说,学好音标是成功的一半,但要学会48个音标发音并区别开,确实不易,小编这里为大家详细列举出来,希望对大家英语学习有用。 下表是音标表: 一.元音音素: 1./i:/ 【衣 发...

英语音标发音表 英语国际音标共48个音素,其中元音音素20个,辅音音素28个。对于初学者来说,若采用集中教学,要学会48个音素的发音并区别开。确实不易。笔者对音标的教学采用了相对集中的方法,即从字母名称教学过渡到部分音标教学。 国际音标...

我得 是真的 元音 12个单元音 长元音 [i:][E:][C:][u:][B:] 短元音 [i][E][C][u][Q][e][A] 8个双元音[ai][ei][Ci][iE][ZE][uE][Eu][au] 辅音 10对 清辅音 [p][t][k][f][s][W][F][tF][tr][ts] 浊辅音 [b][d][g][v][z][T][V][dV][dr][dz] 3个鼻音 ...

元音部分: 1)、单元音: [i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ] 2)、双元音: [ei]、[ai]、[ɔi]、[iə]、[ɛə]、[uə]、[au] 、[əu] 辅音部分: [p]、[b...

http://www.jb51.net/upload/200748115954400.jpg [i:] [i] [E:] [E] [O:] [O] [u:] [u] [A:] [V] [Q] [e] [ai] [ei] [Oi] [iE] [CE] [uE] [Eu] [au] [p] [b] [t] [d] [k] [g] [f] [v] [s] [z] [T] [D] [S] [Z] [tS] [dZ] [tr] [dr] [ts] [dz] [...

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com