www.fltk.net > 什么什么竭虑四字成语

什么什么竭虑四字成语

无忧无虑 wú yōu wú lǜ 【解释】没有一点忧bai愁和顾虑.【出处】元郑廷玉《忍字记》第二折:“我做了个草庵中无du忧无虑的僧家.” 【结构】联合式.zhi 【用法】可用于人;也可用于动植物.一般作谓语、宾语.【辨形】忧;不能dao写作“优”.【近义词】无牵无挂 【反义词】心事重重、忧心忡忡 【例句】 (1)人们专常常说;童年时代的生属活~;令人怀念. (2)工作以后;常常忆起~的儿时生活.

(用)之(不)竭 成语【用之不竭】 [解释] 竭:尽.无限取用而不会使用完.[出自] 宋苏轼《前赤壁赋》:“唯江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭.”

竭尽心力、竭忠尽智、尽心竭力、气竭声嘶、尽诚竭节、竭诚尽节、源源不竭、竭力虔心、尽心竭诚、甘泉必竭、彼竭我盈、财竭力尽、竭尽全力、尽欢竭忠、取之不竭、唇竭齿寒、用心竭力、财殚力竭、疲心竭虑、情见竭、倾家竭产、竭泽焚薮、力殚财竭、苦心竭力、河清海竭、鼓衰气竭、用之不竭、研精竭虑、不竭之府、竭诚待下

声嘶力竭、竭泽而渔、取之不尽,用之不竭、精疲力竭、源源不竭、竭力虔心、穷思竭虑、竭诚尽节、竭尽心力、尽心竭力、尽诚竭节、焚林而田,竭泽而渔、用心竭力、彼竭我盈、取之不竭、竭诚待下、用之不竭、殚精竭智、、尽心竭诚、再衰三竭、甘泉必竭、心力衰竭、疲心竭虑、不竭之府、移山竭海、苦心竭力、励志竭精瓶竭耻、山崩川竭、尽欢竭忠、我盈彼竭、血竭髯枯、甘井先竭、庶竭驽钝、殚财竭力、剪枝竭流、焚林竭泽、情见势竭、艰难竭蹶、河清海竭、三鼓气竭、井以甘竭、蓄盈待竭、鼓衰气竭、枯本竭源、竭忠尽节、资斧困竭、取之不尽用之不竭、计穷力竭、尽忠竭力、鼓衰力竭、穷山竭泽、竭耻

无忧无虑、处心积虑、不足为虑、 顾虑重重、深谋远虑、远图长虑、 长念却虑、沉谋研虑、警心涤虑、 困心横虑、万虑千愁、百虑一致、 思虑营营、迁思回虑、千虑一失、 思前虑后、百虑攒心、意虑乖僻、 虑不及远、疲心竭虑、长虑顾后、 虑周藻密、适性忘虑、千思万虑、 沉思默虑、鳃鳃过虑、轻虑浅谋、 计行虑义、远虑深计、居安虑危 如果帮到你了,请采纳O(∩_∩)O谢谢

竭泽而渔

带虑的四字成语 :无忧无虑、处心积虑、不足为虑、顾虑重重、深谋远虑、百虑攒心、警心涤虑、万虑千愁、长念却虑、意虑乖僻、思虑营营、远图长虑、沉谋研虑、困心横虑、思前虑后、迁思回虑、百虑一致、千虑一失、计行虑义、

1 滥竽充数2名不副实、掩人耳目、鱼目混珠3掩耳盗铃,买椟还珠 ,守株待兔4自以为是,处心积虑,口是心非5阴险狡诈,鼠目寸光,贼眉鼠眼,6恶贯满盈 勾心斗角,爱慕虚荣,7财迷心窍,好吃懒做,离经叛道,8掩耳盗铃,口是心非,朝三暮四,9狐假虎威,子虚乌有,指鹿为马,10纵虎归山

无忧无虑

1、声嘶力竭[ shēng sī lì jié ]:嘶:哑;竭:尽.嗓子喊哑,气力用尽.形容竭力呼喊.2、竭泽而渔[ jié zé ér yú ]:泽:池、湖.掏干了水塘捉鱼.比喻取之不留余地,只图眼前利益,不作长远打算.也形容反动派对人民的残酷剥削.3、精疲力竭[ jīng pí lì jié ]:竭:尽.精神、力气消耗已尽.形容非常疲劳.4、尽心竭力[ jìn xīn jié lì ]:尽:全部用出;竭:用尽.用尽心思,使出全力.形容做事十分努力.5、穷思竭虑[ qióng sī jié lǜ ]:形容用尽心思,想一些无关紧要的事情.

相关搜索:

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com