www.fltk.net > 复的组词有几个

复的组词有几个

复的组词有哪些 : 复苏、 恢复、 报复、 重复、 复兴、 复辟、 复交、 复原、 答复、 繁复、 复果

只有一种读音。 复: [fù] 1. 回去,返:反~。往~。 2. 回答,回报:~命。~信。~仇。 3. 还原,使如前:~旧。~婚。~职。光~。~辟。 4. 再,重来:~习。~诊。~审。~现。~议。 5. 许多的,不是单一的:重(chóng)~。繁~。~杂。...

复杂,复习,复活,复制,复古,复兴,复仇,复印,复合,复查,复读,复核,复述,复方,复议,复试,复旦,复位,复式,复审,复诊,复检,复婚,复原,复数,复测,复苏,复赛,复出,复现,复工,复垦,复用,复函,复生,复验,复写,复件...

反复。往复。 复命。复信。复仇。 复旧。复婚。复职。光复。复辟。 复习。复诊。复审。复现。复议。 重(chóng )复。繁复。复杂。复姓。

“复”只有一种读音为[fù ] 组词 周而复始[ zhōu ér fù shǐ ] 周:环绕一圈;复:又,再。 转了一圈又一圈,不断循环。 收复[ shōu fù ] 夺回失去的领土、阵地收复城市收复失地 反复无常[ fǎn fù wú cháng ] 形容常常变化,一会儿是这样,一会儿...

复组词有哪些词语 : 复苏、 恢复、 报复、 重复、 复兴、 复辟、 答复、 复原、 复交、 规复、 复试、 回复、 复果、 复市、 繁复、 复圆、 复学、 复发、 复生、 复活、 往复、 复英 复电、 复核、 复种、 复出

重复的复的组词 : 复苏、 报复、 恢复、 重复、 复兴、 复辟、 复交、 复原、 繁复、 复果、 复试、 规复、 答复、 回复、 复生、 复市、 复发、 复种、 复学、 复圆、 复电、 复活、 复业、 复信、 复员、 复印

重复 【基本解释】:(1) 同样的东西再次出现;按原来的样子再次做;(2)再一次或反复说或做。

腹(腹部)、馥(馥郁) 1,腹部fù bù :是大部分消化道的所在,意味着消化吸收都在这里发生。 2,馥郁fù yù:形容词,做书面词,形容香气浓厚,也用来形容环境。

腹(心腹)愎(刚愎)馥(馥郁) 蝮(蝮虫)鳆(石鳆)

网站地图

All rights reserved Powered by www.fltk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.fltk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com